Stress behandeling – en lasertherapie - in het kader van een multi - dimensioneel energetisch model

Dr Dirck Peeraer

Stress hoort bij het dagelijks leven.

Er dient vooreerst onderscheid gemaakt tussen eustress, die extra alert maakt en helpt een bijzondere prestatie te leveren, en disstress, een spanning die te sterk belastend is en het welzijn en de gezondheid schaden kan.

In de tweede vorm is er sprake van een inadequate reactie.

In deze context is de rol van de arts zeer belangrijk in de diagnose en inventarisatie van de terreinfactor(en) aanwezig bij de patiënt die bijdragen tot deze onaangepaste reactie.

Hiervoor zijn aangepaste referentiekaders nodig waarin de

symptomen en/of klachten van “stress” zowel begrepen als therapeutisch hanteerbaar worden.

In deze voordracht worden enkele bruikbare bestaande paradigma’s zoals het hyperventilatiesyndroom en hypoglycemie als voorbeeld aangehaald.

De klassieke acupunctuur werd en wordt toegepast in het concept van de traditionele Chinese geneeskunde waar pathologieën van de “chi” circulatie en/of productie aan de basis liggen van die ziektebeelden die in deze therapievorm succesvol kunnen behandeld worden.

Dit voor acupuncturisten gekend concept kan uitgebreid worden met een extra dimensie namelijk een “energieveld” dat het fysieke lichaam omgeeft. Dit “energieveld” is opgebouwd uit 7 “trillingsniveau’s”.

Hoewel een functioneel begrip kan bij wijze van vergelijk de term energetische “lagen” gehanteerd worden vermits dit - zoals bijvoorbeeld bij de anatomische sectie van de buikwand een aantal weefsellagen onderscheiden kunnen worden – toelaat een visuele voorstellingswijze van dit functioneel concept te creëren.

In deze “trillingsniveau’s” manifesteren zich de fenomenen zoals bijvoorbeeld de tsieu Inn energie van de lever in de opeenvolgende niveau’s zich in een telkens hogere frequentie manifesteert.

Dit kan vergeleken worden met muzieknoten (vb de de tsieu Inn energie van de lever vergeleken met de Do) die in de hogere octaven (vergeleken met de “trillingsniveau’s) telkens opnieuw voorkomen.

Als naar analogie met meetkundige begrippen het systeem van de vijf elementen vergeleken wordt met een vlak bestaande uit twee dimensies, dan kan het “energieveld” beschouwd worden als de derde dimensie die het vlak tot een ruimte uitbreidt.

Deze “trillingsniveau’s” als functionele elementen resoneren met fenomenen die in het kader van stress een belangrijke rol kunnen spelen.

Zo is er de verbinding van

-het tweede niveau met emoties

-het derde niveau met overtuigingen

-het vierde niveau met conditioneringen.

Het eerste niveau – vlakbij het fysieke lichaam – is belangrijk voor de vitaliteit vermits van hieruit de energiedoorstroming naar het fysieke lichaam zich doorzet.

Op de andere “trillingsniveau’s” ga ik in deze voordracht niet verder op in.

Het belang van dit “energieveld” is hierin gelegen dat bestaande therapiemethodes daardoor gekaderd kunnen worden.

Zo werkt klassieke acupunctuur eerder op het eerste niveau (de “etherische laag), bach bloesems op het tweede niveau, homeopathie van het eerste tot en met het vijfde niveau, (laser)acupunctuur – in functie van de technologische parameters van het gebruikte systeem – van het eerste mogelijks tot en met het zevende niveau. Bij deze laatst vernoemde methode heeft dit maken met de reflectie van het invallende laserlicht.

Naar analogie met het model van de vijf elementen staan deze “trillingsniveau’s” met elkaar in interactie.

Zo heeft het eerste “trillingsniveau” een sterke invloed op het fysieke lichaam. Problematiek in het tweede en/of derde “trillingsniveau” en/of vierde “trillingsniveau” heeft dikwijls een sterke weerslag op het eerste “trillingsniveau” en daardoor ook op het fysieke lichaam.

Het derde “trillingsniveau”, wat met overtuigingen te maken heeft zo een sterke invloed op het tweede niveau, wat met emoties te maken heeft. Bijvoorbeeld wie de overtuiging heeft om alles alleen te moeten doen zal in deze realiteit zich wel eens verdrietig voelen omdat er geen of weinig hulp van buitenaf komt.

Dit zijn enkele voorbeelden van verbindingen tussen de “trillingsniveau’s”, ik ga hier niet verder op in omdat dit buiten het bestek van deze voordracht valt.

Alle “trillingsniveau’s” zijn tevens met fysieke lichaam verbonden.

Dit geeft de mogelijkheid om via bepaalde “connectiepunten” dysfuncties van één of meerdere van de “trillingsniveau’s” op te sporen. De applicatie van energetische diagnostische methodes zoals de pols van Nogier (VAS), kinesiologie, biotensor ter hoogte van deze “connectiepunten” stelt de arts in staat om op een snelle manier afwijkingen vast te stellen. In het kader van deze energetische diagnostische methodes kan het gebruik van een Lecher antenne vermeld worden, wat echter een meer complexe meetmethode inhoudt die niet eenvoudigweg via deze “connectiepunten” toepasbaar is.

Vermits therapeutische methodes zoals klassieke acupunctuur, laseracupunctuur, homeopathie, bach bloesems, bioresonantietherapie, fytotherapie – deze opsomming is niet exhaustief – in dit model gekaderd kunnen worden en in deze context elk een andere ingangspoort en/of spectrum hebben kan de inventarisatie van een stoornis in één of meerder van deze “trillingsniveau’s” een therapeutische opening bieden.

Zo werken bijvoorbeeld naaldacupunctuur, homeopathie en bioresonantietherapie, laser op het eerste niveau.

Echter dient hieraan toegevoegd dat deze vernoemde methodes – relatief ten opzichte van elkaar - in de context van het concept van de vijf elementen een verschillend aangrijpingspunt hebben. Zo kan het effect van homeopathie gezien worden als eerder startend vanuit het waterelement, van klassieke acupunctuur vanuit het metaalelement, van een GalAlAs laser vanuit het houtelement.

Vermits de vijf elementen in principe een doorstromingssysteem voorstellen waarin effecten zich van het ene naar het andere element doorzetten kunnen uiteraard de positieve effecten van de vernoemde methodes zich buiten hun voorkeursaangrijpingspunt ter hoogte van alle elementen manifesteren. Zo is er bijvoorbeeld het effect van klassieke acupunctuur op stase chi van de lever, van homeopathie op functionele leverklachten.

Echter de patiënt waarvan - in de context van distress – het “terrein” ontregeld is ter hoogte van het eerste niveau is kan te kampen hebben met een pathologie van de vijf elementen in deze zin dat juist door stoornissen van één of meerdere elementen bepaalde therapeutische ingangspoorten in het concept van de elementen wegvallen. Zo vindt bijvoorbeeld voor functionele leverklachten patient Janssens enkel nog soelaas bij naaldacupuctuur (het metaalelement is nog receptief) en patient Peeters bij homeopathie (het waterelement is nog receptief), patient Dierickx bij laseracupunctuur (het houtelement is nog receptief).

Zoals vermeld is het effect van laser in dit “energieveld” afhankelijk van de technologische parameters (golflengte van het laserlicht, vermogen van het laserdevice, instellingen qua sterkte en frequentie (indien gepulseerd)).

Evenals homeopathie kan het effect van bepaalde lasers zich in meerdere “trillingsniveau’s” van het “energieveld” uitbreiden.

Echter gezien de interactie tussen de verschillende “trillingsniveau’s” kan – naar analogie met het doorstromingssysteem van de vijf elementen – een positief therapeutisch effect van het eerste niveau zich bijvoorbeeld doorzetten naar het tweede niveau. Hierdoor wordt bijvoorbeeld het effect van klassieke acupunctuur op stress in de context van het besproken concept verklaard. Hoewel de ingangspoort via het eerste niveau zich situeert kan via een doorstromingseffect ook bijvoorbeeld het tweede niveau beïnvloed worden.

In bepaalde individuele situaties kunnen de therapeutische openingen dusdanig beperkt zijn dat enkel zeer specifieke methodes soelaas kunnen bieden. Het is juist in deze situaties dat energetische meetmethodes een vastgelopen behandeling weer op gang kunnen trekken.

Elke methode immers kan zowel in het concept van het “energieveld” als in het concept van de vijf elementen gesitueerd worden.

Zou om het zeer eenvoudig te stellen een patiënt enkel nog respons geven via de tweede laag en het aarde-element dan zou bijvoorbeeld Bach bloesemtherapie – waarvan het voorkeur aangrijpingspunt zich zowel op de tweede laag als het aarde-element situeert, ingezet kunnen worden.

In vernoemd voorbeeld zijn nog andere therapiemogelijkheden die ik buiten beschouwing laat omwille van de eenvoud van deze uiteenzetting.

Het is natuurlijk niet uitgesloten dat voorafgaand aan een bijkomende interventie – in voorbeeld de bach bloesemtherapie – reeds een aantal therapeutische correcties zijn doorgevoerd die het soms spectaculaire effect van dergelijke minimale interventies kunnen verklaren.

Anderzijds kan het noodzakelijk zijn na dergelijke interventies de therapie verder te zetten vermits juist door een verbeterde doorstroming zowel in het concept van de vijf elementen als het concept van het “energieveld” andere methodes weer werkzaam worden.

Een bijkomend voordeel van vernoemde energetische meetmethodes in dit geheel bestaat hierin dat tevens getest kan worden - onmiddellijk na de therapie - of het beoogde effect voldoende gerealiseerd is.

Deze uiteenzetting kan dus ook gekaderd worden in de context van geheel of gedeeltelijke therapieresistente problemen.

Naast de gekende situaties van “stoorvelden” zoals focussen, littekenvorming en dergelijke kan dus ook het “energieveld” benut worden om een vastgelopen therapie terug in beweging te brengen.

Trouwens ook zijn ook “stoorvelden” – tenminste gedeeltelijk – meetbaar via de aangehaalde energetische meetmethodes.

Combinatie van meerdere van de vermelde therapiemethodes is meestal zeer goed mogelijk en sluit dikwijls naadloos aan bij de klassieke methodes zoals bijvoorbeeld de moderne farmacologie - die eerder in het fysieke lichaam werkzaam is. Dit laatste is trouwens ook als een “trillingsniveau” te beschouwen (E= mc² )

Conclusie:

Vermeld concept van het “energieveld” – gestructureerd in een aantal “trillingsniveau’s” - is bedoeld als een praktisch werkmodel om bestaande therapiemethodes enerzijds een plaats te geven en anderzijds sommige moeilijke lopende behandelingen op een meer systematische wijze terug op gang te kunnen trekken.

Energetische meetmethodes zijn hiervoor noodzakelijk.

Conceptueel kan het “energieveld” gezien worden als “een derde dimensie” die het gekende “twee dimensionale” model van de vijf elementen in de ruimte uitbreidt.

In functie van de technologische parameters kan laser “breed spectrum” effecten hebben op meerdere “trillingsniveau’s”, gezien de complexiteit hiervan valt dit buiten het bestek van deze uiteenzetting.

Het is dus duidelijk dat laseracupunctuur en naaldacupunctuur – hoewel gemeenschappelijke effecten bestaan zoals bijvoorbeeld via fmri gedocumenteerd is – in de totaliteit bekeken verschillende uitwerkingen kunnen hebben.

___________________________________________________________________

Your cOmment"s Here! Hover Your cUrsOr to leave a cOmment.