BVGA news mei 2007
mei 2007 nummer 19
EDITORIAAL


dr.P.Lauwers


ABMA BVGA News wil geen tijdschrift over acupunctuur zijn.Er zijn zeer goede tijdschriften zoals "Acupunctuur en Moxibutie" e.a.

News is een link tussen de leden en het internet.

Laat ons uw ideeën geworden,communiceer ons uw artikels.Ze zijn welgekomen.
IN MEMORIAM


Het is met grote droefheid dat we het overlijden vernemen van onze collega Christian REMPP.

Hij was een grote persoonlijkheid van de acupunctuur in Frankrijk, hij was President van de CFA(Collège Français d'Acupuncture) en Vice-President van de AFA(Association Française d'Acupuncture).

Hij kwam een paar keer naar Brussel;zijn seminaries waren zeker een succes.

Ik hou de herinnering van een zeer vriendelijke collega.

De acupunctuur verliest iemand van waarde.


dr. P.LauwersCONGRES BVGA 2007Het thema van het congres 2007 zal zijn :Digestieve pathologieën.Dit zal plaatsnemen op zaterdag 20 oktober 2007.NOTEER DE DATUM REEDS IN UW AGENDA!


Indien u een communicatie wil voordragen, indien u suggesties heeft kan u het secretariaat contacteren of Dr Lambrechts Gilbert(011/42.44.80).

DE BIBLIOTHEEKDe bibliotheek kan geconsulteerd worden door de leden.Ze wordt regelmatig aangevuld met nieuwe werken.Deze kunnen geconsulteerd worden tijdens de cursussen of tijdens de openingsuren van het secretariaat.
DE SCHOOL


De leden die hun lidgeld betaald hebben mogen gratis elke cursus komen herbeluisteren.

Het programma en de uurroosters kunnen bekomen worden op het secretariaat.


Opendeurdag voor de franstaligen eerste jaar gaat door op zaterdag 22 september 2007 om 17 uur in de lokalen van de BVGA.
INTERNETSITE


Om gemakkelijker informatie tussen de collega's door te spelen hadden we graag dat u uw email adres aan het secretariaat laat geworden op volgend email-adres:

Secretariat.abma.bvga@skynet.be

De site van de BVGA/ABMA is te consulteren op : www.acupunctuur.be

Het discussie forum: acudig-subscribe@yahoogroups.com

BLOG:http://abma-bvga.blogspot.com

Webmaster: Dr.Eric Nickels (die Dr.Machtelinckx Vera vervangt).

SECRETARIAAT


Het secretariaat is bereikbaar op volgende dagen :

Woensdag, donderdag vrijdag van 9h tot 12h30 en tijdens de cursussen, de zaterdag van 9h tot 14 u en de zondag van 9u tot 10u30.AURICULOTHERAPIE


:

De cursus AURICULOMEDECINE gaat niet door, maar is verschoven naar een latere datum.

AURICULOTHERAPIE = OORACUPUNCTUUR

Opleiding voor het beoefenen van auriculotherapie

volgens Dr. P. Nogier , gebaseerd op neurofysiologie en op de cursus gedoceerd aan de universiteit van Parijs.Na het succes van deze cursus in verschillende landen, waaronder België, wordt deze nogmaals herhaald. Deze cursus leidt immers tot het volwaardig beoefenen van de auriculotherapie, en dit op basis van neurofysiologie.


De grondlegger van de auriculotherapie is Dr. P. Nogier ( 1996) uit Lyon. Hij zocht naar de verklaring en de therapeutische toepassingen van de succesrijke behandelingen verkregen bij het prikken van bepaalde punten op het oor.


Hij ontdekte dat ter hoogte van het oor alle delen van het lichaam terug te vinden zijn. In 1957, na jaren onderzoek, publiceerde hij het volledig schema van de representaties van alle lichaamsdelen ter hoogte van het oor.

Dit schema is de wereld rond gegaan en in 1990 officieel erkend door de WGO ( Wereld Gezondheidsorganisatie).


Dr. P. Nogier heeft tot aan zijn dood wereldwijd de auriculotherapie onderwezen.


Basisprincipe van de auriculotherapie: bij een pathologie ergens ter hoogte van het lichaam kan men op het oor met verschillende methoden punten terug vinden, die na behandeling, de pathologie kunnen verbeteren of doen verdwijnen.


Auriculotherapie is ooracupunctuur en is totaal verschillend van de Chinese lichaamsacupunctuur; de enige gelijkenis bestaat in het gebruik maken van naalden om te behandelen. Bij de ooracupunctuur geldt niet dezelfde redenering als bij lichaamsacupunctuur: er is dus geen sprake van Yin en Yang.


AURICULOTHERAPIE IS ZUIVERE NEUROFYSIOLOGIE!

Namelijk sedert enkele jaren heeft men dankzij de moderne onderzoekingstechnieken de wetenschappelijke basis van de ooracupunctuur aangetoond: met functionele MRI werden de lokalisaties ter hoogte van het oor bevestigd ( Dr. Alimi 2000).


Verder dankzij de embryo-genetische ontwikkeling ( HOX- genen) en de histologie zijn de punten ter hoogte van het oor duidelijke, bruikbare entiteiten geworden.

Doel van de opleiding:

De opleiding is bedoeld voor iedereen met een basiskennis van neurofysiologie (wordt tijdens de opleiding herhaald): artsen, doctoraatstudenten geneeskunde, tandartsen en veeartsen.


Gebaseerd op de basisprincipes van Dr. P. Nogier, verijkt met neurofysiologie, wordt aangeleerd: de indicaties, contra-indicaties en de verschillende diagnostische en therapeutische methodes, met veel praktische toepassingen in alle mogelijke medische specialisaties: reumatologie, interne geneeskunde, tandheelkunde, cardiologie, gynaecologie, anesthesie en andere.


Vooral bij alle mogelijke pijntoestanden zijn de resultaten uitstekend.


Docent:
Dr. J. Heindryckx, leerling van Dr. P. Nogier, beoefent auriculotherapie sedert 1980, reeds jaren docent in België en buitenland. Heeft tevens opleiding gevolgd aan de universiteit van Parijs, waar hij eveneens doceert.


Data:

De opleiding van auriculotherapie bestaat uit 6 zaterdagen van 9h30 (stipt) tot 17h30.

Data: 29/9/07 - 24/11/07- 26/4/08 -17/05/08 - 14/06/08 - 6/9/08


DEZE DATA KUNNEN MOGELIJKS NOG LICHTE VERANDERINGEN ONDERGAAN, AFHANKELIJK VAN DE DATA WAAROP DE LESGEVER MOET LESGEVEN AAN DE UNIVERSITEIT VAN PARIJS. .


Prijs: 650€ (500€ indien combinatie met de cursus acupunctuur, eerste of derde jaar)


Lokalisatie: Wilde Tijmstraat 2, 1080 Brussel.


Na de opleiding van auriculotherapie dient een examen te worden afgelegd voor het verkrijgen van een getuigschrift auriculotherapie.

Na het eerste jaar bestaat er facultatief de mogelijkheid zich verder te specialiseren in de auriculo-medecine: een speciale manier van werken met nog meer diagnostische en therapeutische mogelijkheden, gebaseerd op het polsreflex van Dr. P. Nogier.


Accreditering werd aangevraagd.


Voor inschrijvingen of bijkomende informatie:

Dr. J. Heindryckx E. Hertecantlaan 19 - 9290 Berlare

Tel: 052/42.33.16 Fax: 052/42.62.70 - Email: jozef.heindryckx@skynet.be


BEROEPSVERENIGING


Sq. S. Hoedemaekers, 21 Bus 7

1140 Bruxelles

tel en fax : +32-2-215.75.05

Email : LAUWERS.Paul@village.uunet.be


Dr. Paul LAUWERS


Toen de acupunctuur zich ontwikkelde in ons land in de jaren 70 zagen velen hierin een middel om geneeskunde uit te oefenen zonder universiteit te moeten doen.


We hebben vele juridische processen hieromtrent gewonnen wat een stevige en unanieme jurisprudentie met zich heeft meegebracht die, zich baserend op het kb n°78 van 10 november 1967 over de "kunst van het genezen", duidelijk uitspreekt dat acupunctuur een medische akte is die enkel door geneesheren mag uitgeoefend worden.


De niet-artsen hebben zeer snel hun illegale praktijken stopgezet.


Spijtig genoeg heeft de Wet Colla van 24/4/1996 over de niet-conventionele praktijken sommigen doen geloven dat de zaken veranderd waren.

Deze wet voorziet de organisatie van het beroep maar de Commissies die dit moeten bewerkstelligen zijn nog altijd niet samengesteld. Deze wet is ook zeer moeilijk uitvoerbaar want ze werd zeer slecht opgesteld en vooral, verandert niets aan het kb n°78 betreffende de "kunst van het genezen".


Gezien de nieuwe proliferatie van illegale beoefenaars hebben we beslist, om de zaken weer op punt te stellen, om een nieuwe gerechtelijke procedure in te zetten.


In zijn nummer van 20 november 2006 publiceerde Artsenkrant de aankondiging van een opendeurdag georganiseerd door de BAF.De BAF is een vereniging die bestaat uit voornamelijk niet-artsen (kinesisten, verpleegsters…).

Hieronder volgt de brief die aan Artsenkrant en Le Journal du Médecin werd gericht ter verduidelijking. Hij werd niet gepubliceerd in de franse editie.Spijtig!


Om haar 25-jarig bestaan te vieren heeft de BAF (Belgian Acupunctors Federation ) haar leden opgeroepen op 11/11/2006 een open deur dag voor acupunctuur te houden. . De BAF is een organisatie die hoofdzakelijk uit niet geneesheren bestaat d.w.z. kinesitherapeuten en verpleegkundigen. De BVGA ( Belgische Vereniging van Geneesheren Acupuncturisten ) en de BGAB (Beroepsvereniging van Geneesheren Acupuncturisten van België ) hebben met verbazing kennis genomen van dit initiatief. Het lijkt ons nuttig wat klaarheid te scheppen omtrent dit evenement.


 • De beoefening van de acupunctuur is bij wet voorbehouden aan geneesheren. ( KB n° 78 van 10 nov. 1967 ) De Nationale Raad van de Orde van de Geneesheren spreekt zich uit in dezelfde zin.
 • De jurisprudentie op dit vlak is duidelijk. Herhaaldelijk heeft de BVGA/BGAB een rechtszaak ingeleid tegen kinesitherapeuten die een acupunctuurpraktijk hadden en telkens werden zij veroordeeld voor het onwettig uitoefenen van de geneeskunde. Dit houdt in dat een niet geneesheer die zich met acupunctuurbehandelingen bezighoudt, een illegale medische handeling stelt. Wat meer is de behandeling kan zelfs op voorschrift niet door een niet geneesheer uitgevoerd worden.
 • Het beroep " acupuncturist" bestaat niet. Men kan hooguit spreken van een geneesheer acupuncturist of een kinesitherapeut acupuncturist. In alle gevallen worden de bevoegdheden van de beoefenaars bepaald door hun basisdiploma en de daaraan verbonden wettelijke beschikkingen.
 • De bevoegdheden van de kinesitherapeuten worden bepaald door het Koninklijk Besluit ( KB) van 6 april 1995 en die van de verpleegkundigen door het KB van 19 juni1990- 11 december2002 betreffende de verpleegkundige handelingen. Het diagnosticeren en behandelen van pathologieën behoren duidelijk niet tot hun bevoegdheid.
 • De wet Colla van 29 april 1996 betreffende de niet-conventionele praktijken voorziet het oprichten van een nieuwe beroepscategorie. Daartoe moeten een paritaire commissie en kamers beslissen wie er acupunctuur ( of andere niet conventionele praktijken) mag uitvoeren en op grond van welke vorming. Deze rwet is nog altijd niet van kracht omdat haar uitvoeringsbesluiten niet kunnen ingevuld worden zolang voornoemde organen niet aan het werk zijn gegaan.
 • Door het KB van 10 feb. 2003 werd de BAF als beroepsvereniging erkend. Het gaat hier om de erkenning van de statuten van de vereniging en niet over de wettelijkheid van de gestelde handelingen. Deze erkenning is slechts effectief op het ogenblik dat de wet Colla van kracht wordt, hetgeen nog altijd niet het geval is.
 • De conclusie is dat kinesitherapeuten en verpleegkundigen zich tot op vandaag bezondigen aan het onwettig uitoefenen van de geneeskunde indien zij acupunctuurtechnieken toepassen voor het behandelen van pathologieën.
 • De lakse houding van de betrokken overheden en de weigering van voornoemde beroepsgroepen om zich aan hun wettelijke bevoegdheden te houden, hebben tot gevolg dat het aantal kinesitherapeuten en verpleegkundigen dat zich met acupunctuur bezighoudt gestaag toeneemt. Dat zij in de illegaliteit werken schijnt hen niet bijzonder te deren.
 • De BVGA/BGAB beschouwen de acupunctuur als een nuttige complementaire behandelingsmethode.Aangezien haar toepassingsveld de loutere pijnbestrijding ver overstijgt, wensen zij deze methode met de nodige kritische benadering toe te passen binnen het referentiekader van de westerse wetenschappelijke geneeskunde. Het is voor de geneesheren acupuncturisten dan ook onaanvaardbaar dat niet geneesheren zich zouden bezig houden met het diagnosticeren en behandelen van pathologieën, weze het door middel van. acupunctuur. Het is, in het belang van de patiënt, niet denkbaar dat kinesitherapeuten en verpleegkundigen zouden " doktertje spelen".
 • Het open deur dag initiatief van de BAF is een regelrechte provocatie; zij zet de bevoegde overheden voor schut en zij verheft , sinds 25 jaar, de illegale praktijken van haar leden niet geneesheer tot haar handelsmerk.
 • Indien de BAF zich de grootste beroepsvereniging noemt dan is het ook zo dat zij de vereniging is met het grootste aantal leden die illegaal acupunctuurbehandelingen toepassen.
 • Het blijft voor de BVGA/BGAG een juridisch curiosum hoe het mogelijk is dat personen die illegale activiteiten uitoefenen een beroepsvereniging kunnen oprichten die deze praktijken zou kunnen rechtvaardigen.


Tijdens de maaltijd die volgde op een vergadering van generalisten heeft een collega, die deze vergadering toesprak en naast mij zat, me toegelicht dat een acupuncturiste werkte in het centrum dat hij geopend had.Het was een chinese acupuncturiste."Deze geneeskunde heeft niets te maken met de onze, vertelde hij me,en deze acupuncturiste komt uit een gezin van acupuncturisten -derde generatie!!!.

Ik vind het spijtig dat collega's,bij gebrek aan goede kennis over de acupunctuur en over de wetgeving, het spel van de niet-artsen meespelen.

Ziehier de brief die ik hem toestuurde:


Cher confrère,

J'ai particulièrement apprécié la conférence que vous avez donnée ce … à notre groupe de généralistes : haut niveau scientifique et clarté.


Par contre j'ai été surpris d'apprendre qu'un non médecin pratique l'acupuncture dans votre centre …


Je me dois de vous apprendre que la législation belge, se basant sur l'Arrêté Royal qui régit l'Art de Guérir, réserve la pratique de l'acupuncture aux médecins. La jurisprudence est abondante et unanime. Toutes les actions en justice qui ont été menées se sont soldées par la condamnation des non médecins.

L'Ordre National des Médecins a émis un avis qui va dans le même sens.

En outre, n'oublions pas qu'un médecin porteur d'un diplôme chinois ne peut pratiquer chez nous. Encore moins bien évidemment s'il est traditionnel !


Notre association continue à défendre ce principe. Je puis vous assurer que ce n'est pas par esprit corporatiste. En effet, il n'existe qu'une seule médecine et si l'acupuncture trouve bien, historiquement, son origine dans la médecine traditionnelle chinoise, elle se doit aujourd'hui, afin de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, d'être étudiée et pratiquée avec énormément d'esprit critique, à la lumière de nos connaissances scientifiques modernes.

Branche médicale à part entière, elle aborde, à des degrés divers, tous les domaines de la pathologie, nécessite interrogatoire, examen du patient et élaboration d'un diagnostic occidental.

Une connaissance approfondie de la médecine moderne est dès lors indispensable. Celle-ci ne peut s'apprendre que dans nos facultés de médecine.


Que l'acupuncture soit pratiquée en Extrême Orient par des praticiens traditionnels est compréhensible étant donné le contexte historique, économique et sanitaire dans lequel elle s'est développée. Mais il est irresponsable de l'accepter chez nous.


Croyez bien que ce n'est pas de gaîté de cœur que je vous écris cette lettre, mais la mise au point me paraît indispensable.


Dans l'attente de vous lire, je vous prie d'agréer mes salutations les plus confraternelles.


RESEARCH IN ACUPUNCTUUREen document werd opgesteld door Dr.Denis COLIN onder de verantwoordelijkheid van Prof.Antoine LAZARUS, directeur van univerzsitaire diploma's van de Universiteit van Parijs XIII (april 2006)

Het doel van dit document is een status op te maken van de opzoekingen in acupunctuur op internationaal niveau om de overheden en de verantwoordelijken van universitaire opleidingen een juist idee te geven over een slecht gekende medische praktijk en vaak beschouwd als empirisch, terwijl ze toch ondersteund wordt door talrijke klinische en fundamentele research sedert meer dan 30 jaar.


Dr.Denis Collin : diu.aoparis@wandoo.fr

Prof.Antoine LAZARUS : lazarus@smbh.univ-paris13.fr
VERZEKERING


De BVGA onderhandelde met een makelaar die een beroepsverzekering aanbiedt die ook acupunctuur dekt en dit voor een zeer voordelige prijs.

U kan inlichtingen krijgen bij het secretriaat of op de site, gedeelte leden.TIJDSCHRIFT ACUPUNCTURE ET MOXIBUTIONLeden die in regel zijn met hun betaling voor de BVGA kunnen zich abonneren aan het voordelig tarief van 50€ per jaar(4 nummers).

Deze som moet gestort worden op de rekening van de BVGA : 210-0238060-74.

Vermeld de naam van de titularis en dat het over dit abonnement gaat aub!BUITENLANDSE CONGRESSEN


June 1-3,2007-Barcelona-Spain ICMART 2007-International Congres -

telefoon :00 34 933238573

www.icmart2007.com

30november-1 december 2007-Paris- FAFORMEC – XI ème congrès:

Les sept orifices de la tête -Maladies ORL et ophtalmologiques en médecine chinoise - zie internet.

SEMINARIES


Dr .COLLIGNON Yves is de nieuwe verantwoordelijke van de seminaries.TE LEZEN


Dr. Paul LAUWERS


« Des soupirs perdus à Hong Kong »-François Beyens-Artésis Editions

Dit is een boeiende roman geschreven door onze collega François Beyens.het gaat over de aankomst van een jonge geneesheer,Gilles,om er de acupunctuur te studeren.Het gaat over een liefdesverhaal en zijn….in het Hong Kong van 1969.Goed geschreven.
KLEINE AANKONDIGINGEN


Taijiquan : tel-065/84.63.64 -de school viert haar 20 jarig bestaan.


GASTRONOMIE


Dr Yves Collignon


Mon fou d'mari is een restaurant recht tegenover het Franse Hospitaal in Berchem.

Aangename onvanst,origineel decor met een tafel opgehangen aan het plafond,een zeer geurige en lekkere keuken met brusselse gerechten(konijn met bier, eend met speculoos) en franse gerechten(ganzelever,scampis à la crème et à la bisque,sandre à la piperade).

Indien u als wijn de Bordeaux neemt"Les Tuileries" van 15 € kan u voor zachte prijzen eten.

Smakelijk!

Mon Fou D'Mari

Avenue Josse Goffin 201

Berchem St Agathe

Tel : 02/468.33.62


LIDGELD 2007


BVGA+BEROEPSVERENIGING+VERZEKERING : 460 euros

BVGA+VERZEKERING : 400 euros

BVGA + BEROEPSVERENIGING : 345 euros

BVGA : 275 euros

BEROEPSVERENIGING : 110 euros

GEPENSIONEERDEN : 55 euros


NIEUWE SAMENSTELLING VAN DE BEHEERRAAD

(Algemene vergadering van januari 2007)


Dr.Gilbert Lambrechts Voorzitter & Nederlandstalige cursusleider - 011/42.44.80

Dr. De Bilderling georges - Franstalige Vice-Voorzitter - 071/77.18.22

Dr.Herman Katelyne - Nederlandstalige vice-presidente - 02/251.14.29

Dr.Collignon Yves - SecretarisVerantwoordelijke secretaris-generaal voor de seminariestel - 02/414.65.49

Dr.Machtelinckx vera – Penningmeester- public relations - 015/33.14.84

Dr.Rinchart Robert - Assistent-Penningmeester - 02/569.09.60

Dr.Fossion Jean-Pierre - Verantwoordelijke voor de wetenschappelijke commissie en voor de homologatie

tel : 050/31.03.20

Dr.Francisse Alain - Franstalige cursusleider - 02/653.59.39

Dr.Lauwers Paul - Hoofdredacteur van ABMA News - tel : 02/215.75.05

Dr.Heindryckx Jozef - Lid van de Beheerraad - tel : 052/423316

Dr.Nickels Eric - Webmaster - tel : 069/56.29.29

Peeraer Dirk - Lid van de Beheerraad - tel : 03/6646056

Dr.Weyns Jozef - Lid van de Beheerraad - 015/51.33.06

Dr.Wuyts Daniel - Lid van de Beheerraad - 02/428.03.70


HOMOLOGATIECOMMISSIE: Drs.Lambrechts,Francisse,Fossion,Heindryckx.
BELGISCHE VERENIGING DER GENEESHEREN

ACUPUNCTURISTEN (BVGA)

ASSOCIATION BELGE DES MEDECINS

ACUPUNCTEURS (ABMA)

2,Wilde Tijmstraat Bus 1

1080 Brussel

telefoon : 02/569.62.45Verantwoordelijke uitgever : Dr.Paul Lauwers Verschijnt ook in het Frans

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Your cOmment"s Here! Hover Your cUrsOr to leave a cOmment.