Visceromotor pattern generator and visceral alerting response

VISCEROMOTOR PATTERN GENERATOR NETWORK AND VISCERAL ALERTING RESPONSE:


een netwerk van zenuwknoopjes in de wand van de derde ventrikel die programma's genereren voor de visceromotoriek

en de respons van de ingewanden op stress.


Dr.J.P.Fossion


Allan W.Swanson is de neurofysioloog (Los Angeles/ USA) die voor het eerst in de medische geschiedenis de hoogste hiërarchische modulatie van gastrointestinale functies heeft beschreven. Het gaat om zenuwknoopjes in de wand van de derde ventrikel ter hoogte van de hypothalamus en die in een netwerk met elkaar innig verbonden zijn. Ze liggen op een oppervlakte die toebehoort aan de dorsomediale- en de paraventriculaire kern. Op momenten van stress wil het lichaam zichzelf eerst in veiligheid brengen indien het een bedreiging ervaart. Het herstel van controleverlies verdient prioriteit en gastrointestinale functies worden derhalve uitgesteld (geïnhibeerd). Binnen het grondgebied van de dorsomediale kern ondergaat dit netwerk met viscerale werking een inhibitie van hun visceromotoriek (peristalsis) en secretomotoriek (secretie van verteringssappen, (re-)absorptie). Het grondgebied van de paraventriculaire kern ondergaat een inhibitie van hun endocrinologische werking.


Figuur 1. De zenuwknoopjes met viscerale werking van Larry W.Swanson bepalen de werking van de plexi der ingewanden.In de auriculotherpie van Paul Nogier worden de ingewanden door projecties voorgesteld in de oorschelp (concha superior). Deze projecties weerspiegelen de werking van de gemengde para- en orthosympatische darm-plexi. De oorpunten worden gevoelig bij electieve druk tijdens een neurovegetatieve hyperfunctie en de naaldbehandeling op die plaatsen onderdrukt deze hyperfunctie. Wij stellen voor dat deze oorpunten die de ingewanden voorstellen, meer bepaald de werking van hun plexi, overeenkomen met de projecties van de viscerale zenuwknoopjes van Allan W.Swanson. Wij verdedigen derhalve de stelling dat de concha een periventriculaire projectie voorstelt (Fig.1).


Een neurovegetatieve dystonie op gebied van darmwerking kan mede verklaard worden door stress. Bij bedreiging wordt de darmwerking op non-actief gezet. Tijdens stress-omstandigheden ondergaat het veneuze compartiment een vasoconstrictie waardoor bloed gemobiliseerd wordt voor het spier-compartiment in vasodilatatie, om een vlucht-vecht respons mogelijk te maken (fight-flight) (Fig.2).


Figuur 2. Tijdens de "visceral alerting response" onder bedreigende omstandigheden, ondergaat het veneuze compartiment van de darm een vasoconstrictie waardoor bloed gemobiliseerd wordt voor het spierstelsel (fight-flight).


Wij stellen voor dat deze respons op gebied van veneuze bloedsomloop der ingewanden overeenkomt met het Chinese concept van Bloed van de "Lever" (reserve van bloed), die de spieren moet voeden.
Your cOmment"s Here! Hover Your cUrsOr to leave a cOmment.