BVGA ABMA news april 2010 

 


 

April 2010                                     nummer 25


 


 
CONGRES BVGA 2010

 

Het Nationaal Congres van de BVGA zal plaats hebben in Brussel op 23 oktober 2010.

    Thema :
THORACALE PATHOLOGIEEN

Voordrachten of communicaties mogen meegedeeld worden aan Dr.Yves Collignon telefoon : 02/414.65.49 - email :
ycollignon@numericable.be


 

VERSLAG CONGRES 2009 van het FAFORMEC


 

Dr Paul LAUWERS


 

Op 27 en 28 november 2009 werden te Rijsel de XIIIde dagen van het FAFORMEC (Féfération des Acupuncteurs pour leur Formation Médicale Continue) gehouden. Het thema was " De beweging ".

Tijdens dit congres van een hoog niveau, werden wetenschappelijke en traditionele uiteenzettingen afgewisseld met demonstraties van gevechtskunsten, Qi Cong en Taijiquan.

Hoed af voor Dr. Jean Marc Stephan die de organisatie met brio in goede banen leidde. De deelname aan een congres dat zo goed georganiseerd was en waar de timing strikt gerespecteerd werd is een zeldzame ervaring. Niet evident, maar zeer aangenaam voor de deelnemers.


 

We zullen ons ook nog lang de folkloristische groep herinneren, waaronder enkele van onze confraters , die tijdens deze 2 dagen voor een schitterende animatie zorgde.

Wat een ontvangst bij de "Chtis"!

BUITENLANDSE CONGRESSEN

06 juni 2010 – colloqium SNMAF GERA – La douleur en MTC – Cassis France –     inlichtingen
goret.olivier@wanadoo.fr 

 
ENQUETE MEDIQUALITY – BVGA

 

 
Eind 2009 werd een enquête gehouden door MediQuality ; wij geven u hier een kopie van de resultaten weer zoals gepubliceerd op Internet.


 

BRUSSEL 13/11 - Beste MediQuality-leden, eind oktober reageerde u met ruim 600 massaal op de bevraging van de Belgische Vereniging voor Geneesheren-Acupuncturisten (BVGA) rond acupunctuur en diens praktijk alsook onderzoek. Graag delen we hier de resultaten met u.


Alhoewel ruim 46% de onmiddellijke meerwaarde van acupunctuur voor zijn of haar praktijk niet kon inschatten, viel het op dat dubbel zoveel Franstalige artsen de meerwaarde van acupunctuur wel erkenden.


Een grote meerderheid met 73% was de mening toegedaan dat acupunctuur enkel door artsen kan worden beoefend. Ook hier was een opmerkelijke discrepantie van zo'n 10% tussen Nederlandstalige en Franstalige merkbaar, waarbij Nederlandstalige artsen duidelijk het beoefenen van acupunctuur op voorschrift wel mogelijk achten voor paramedici.

Op de laatste vraag naar welke vorm van verder onderzoek inzake acupunctuur er best wordt uitgevoerd, gaf ruim 76% van de respondenten de voorkeur naar universitair onderzoek. Voor deze laatste vraag was er trouwens een grotere eensgezindheid merkbaar tussen beide Nederlandstalige en Franstalige artsen.

Talrijke artsen onder de respondenten hebben tenslotte hun ongezouten mening gegeven, waarvan we er enkele hier graag met iedereen delen:

· "Acupunctuur blijft voor mij mysterieus"

· "Acupunctuur wordt gewoon misbruikt door diegene die er geld willen uit slaan. Ernstige beoefenaars die weten waar ze mee bezig zijn, en waar de patiënt en zijn gezondheid centraal staan zullen dit objectief bekijken én gebruiken."

· " Placebo!!! maar helpt ook, maar los van al dan niet meridianen..."

· " Alternatieve geneeskunde moet enkel voorbehouden blijven aan patiënt waar de diagnose duidelijk is, en waar de therapie met klassieke geneeskunde onvoldoende resultaat heeft." 
WETENSCHAPPELLIJK DOSSIER

 

Dr Paul LAUWERS


 


 

Wij worden dikwijls aangemaand om wetenschappelijke bewijzen te leveren voor de werkzaamheid van acupunctuur, of het nu in de cursussen is, tijdens conferenties of bij contacten met de officiële overheden: ministeries, universiteiten, enz. Er zijn reeds heel wat publicaties verschenen over dit onderwerp, maar ze zijn niet allemaal even waardevol. Het is dus nodig om een strenge selectie te maken.


 

De Beroepsvereniging van de Belgische Geneesheren Acupuncturisten publiceerde in 1985 een uitgebreid wetenschappelijk dossier. Het opstellen hiervan heeft een aanzienlijke hoeveelheid werk gevraagd. Het is echter hoog nodig om dit werk te actualiseren.


 

Een werkgroep, gevormd door Dokters George de Bilderling, Jean Pierre Fossion, Peter Leysen, Vera Machtelinckx, Rini Verpraet en mezelf, kwam bij elkaar en legde de basis voor een nieuw document.

Er werd beslist om een document op te stellen dat enkel studies van hoge kwaliteit bevat en constant geactualiseerd zal worden.


 

Dr. Vera Machtelinckx zorgt voor de coördinatie ervan. Alle suggesties en studies zijn welgekomen en mogen aan haar geadresseerd worden.


 


 


 

UNIVERSITAIR DIPLOMA WETENSCHAPPELIJKE ACUPUNCTUUR


 

Creatie in Frankrijk van een Universitair diploma wetenschappelijke acupunctuur.


 

Het pedagogische team van het Universitair Diploma Wetenschappelijke Acupunctuur heeft de eer om de creatie aan te kondigen van zijn Universitair Diploma aan de Faculteit voor Geneeskunde van Paris Sud XI.
Objectief : het onderwijzen van Westerse medische acupunctuur, gebaseerd op zowel wetenschappelijke als klinische aspecten, geïntegreerd in de dagelijkse medische praktijk van alle medische specialiteiten.
De organisatie van de lessen in de vorm van stages met een thema, laat toe om een volledig en praktisch onderwijs te beogen over een concreet therapeutisch onderwerp. De opleiding duurt twee jaar, a rato van een themastage per maand ( vrijdag en zaterdag: in totaal 15 weekends) vanaf november 2009. Het zal eveneens mogelijk zijn om zich in te schrijven voor bepaalde seminariedagen rond een therapeutische specialiteit. Dit universitair diploma staat open voor alle medische beroepen.
Meer inlichtingen en het programma kan u vinden op de site www.meridiens.org

 
Voor het pedagogische team
Dr. Jean Marc Stéphan

 

 
INTERNETSITE

 


 

Om gemakkelijker informatie tussen de collega's door te spelen hadden we     graag     dat u uw email adres bekend maakt aan het secretariaat :                Secretariat.abma.bvga@skynet.be

Dit adres wordt slechts op uw uitdrukkelijke vraag opgenomen in de ledenlijst .


 

De site van de BVGA/ABMA is te consulteren op : www.acupunctuur.be


 

Het discussie forum: acudig-subscribe@yahoogroups.com


 

BLOG: http://abma-bvga.blogspot.com


 

Webmaster: Dr.Eric Nickels en Dr Rini Verpraet.

BEROEPSVERENIGING


 

Square S. Hoedemaekers, 21 Bus 7

1140 Bruxelles
tel en fax : +32-2-215.75.05
Email : LAUWERS.Paul@village.uunet.be

 

Dr. Paul LAUWERS

 
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BEHEER


 

Voorzitter : Dr Paul LAUWERS

Nederlandstalige vice voorzitter : Dr Vera Machtelinckx

Franstalige vice voorzitter : Dr Georges de Bilderling

Secretaris en schatgbewaarder : Dr Eric Nickels

Leden : Dr Yves Collignon

Dr Jean-Pierre Fossion

Dr Gilbert Lambrechts

Dr Daniel Wuyts


 


 
ERKENNING VAN DE BEROEPSVERENIGING
Dr. Paul LAUWERS

 
In aansluiting op de wet Colla werden een aantal Beroepsverenigingen erkend, maar slechts voor een duur van 10 jaar. Wij hebben dus een nieuw dossier moeten indienen en kregen zopas te horen dat de erkenning van de BVGAB verlengd werd.
Het is wel belangrijk om te noteren dat het hier slechts gaat om de erkenning van verenigingen als "Beroepsverenigingen". De Kamers, die voor elk van de niet-conventionele geneeswijzen moeten bepalen wie mag praktiseren en onder welke voorwaarden qua opleiding, zijn nog steeds niet bijeengekomen.
Het is dus ten onrechte dat niet-geneesheren beweren dat ze vanaf nu het recht hebben om acupunctuur uit te oefenen !

 
ONDERHOUD IN HET KABINET VAN MINISTER ONKELINX

 
Wij werden, op onze vraag, ontvangen op het kabinet van de Minister van volksgezondheid. We hadden er een ontmoeting met Dokter Schetgen, aan wie we onze vrees, betreffende de evolutie van de acupunctuurpraktijk in België tengevolge van de wet Colla, konden uitdrukken.
Het blijkt dat de situatie voor de minister helemaal niet duidelijk is, en ze heeft dan ook een enquête betreffende het geheel van de niet-conventionele geneeswijzen gevraagd. De resultaten worden verwacht voor het einde van dit jaar. In functie van deze resultaten zal de minister besluiten welk gevolg gegeven wordt aan de wet Colla.
VERGADERING IN HET KCE

 
Wij werden uitgenodigd in het KCE.
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) is een publieke instelling (parastatale), opgericht op federaal niveau.
Haar opdracht: studierapporten maken om de beleidsmakers bij te staan in hun beslissingen. Deze beslissingen  moeten leiden tot een zo efficiënt mogelijke toewijzing van de beschikbare middelen om zo de beste medische zorgen en een zo groot mogelijke toegankelijkheid tot de gezondheidszorg te waarborgen.

Het KCE baseert zich op gevalideerde gegevens en de meest recente wetenschappelijke kennis .
Een bijkomende motivatie om ons wetenschappelijk dossier te actualiseren.

 


 

STAAT VAN DE ACUPUNCTUUR IN FRANKRIJK EN EUROPA

Yves Rouxeville, Michel Fauré, Patrick Aubé ( France)


 

De verdeling in de publieke sector in Frankrijk
In het kader van het S.N.M.A.F. (Syndicat National des Médecins Acupuncteurs Français), hebben Michel Fauré et Yves Rouxeville op 14 oktober 2008 in Parijs een ontmoeting met Professor Yves Matillon (technisch raadgever van Ministerie van Volksgezondheid).
Pr. Matillon liet hen weten dat hij overweegt om acupunctuur te beschouwen als een therapie (zowel klassieke acupunctuur als auriculotherapie). Deze beredeneerde opinie, uitgesproken door de gewezen directeur van het A.N.A.E.S. ( Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé), is een compliment gericht aan al diegenen die geijverd hebben voor een erkenning op het hoogste niveau; inderdaad, wij waren geklasseerd bij de "alternatieve en complementaire therapeutische benaderingen"
Het S.N.M.A.F. wenst, in akkoord met de Ministerie van Volksgezondheid, een politiek te voeren van ontwikkeling van raadplegingen in de publieke sector (Hospitalen en Dispensaria) om:

  • de toegang tot zorgen door acupunctuur in heel het gebied mogelijk te maken voor behoeftige personen

  • als stageplaats te dienen voor de studenten (initiële vorming) en reeds gevormde artsen (F.M.C.)

  • te dienen als een plaats waar studie en klinisch onderzoek bevorderd worden.
Alhoewel de grote meerderheid van de Geneesheren – Acupuncturisten geïnstalleerd zijn in de privésector, is het noodzakelijk om een brede waaier van zorgen aan te bieden in de publieke sector (Hospitalen en Dispensaria).
Een telling van de publieke consultaties, gewenst door Prof. Matillon, werd uitgevoerd. Deze taak werd vergemakkelijkt door de totale inzet van Alain Schmidt en David Alami. Begin 2009 was er een bruto totaal van:

  • voor acupunctuur: 72 praktiserenden verdeelt over 59 locaties

  • voor auriculotherapie: 42 praktiserenden, verdeelt over 33 locaties

  • tesamen een totaal van 114 praktiserende die uitoefenen in de publieke sector.

     
In de Parijse regio zijn er 16 acupuncturisten en 21 auriculotherapeuten in de publieke sector.
Het is logisch dat er een grotere concentratie publieke consultaties te vinden zijn voor Auriculotherapie dicht bij de universitaire onderwijsinstellingen: 21 in de Parijse regio, 6 in Bretagne ( Bretagne plus Loire Atlantique)

 

De praktijk in het kader van de Europese Gemeenschap :


 

Van eind juli 2009 tot half oktober 2009 heeft het S.N.M.A.F. een enquête gelanceerd om de staat van de Acupunctuur en de Auriculotherapie in Europa na te gaan. De besluiten van deze enquête werden voorgesteld te Rijsel op 28 november.


 

Achttien landen hebben geantwoord: Duitsland, Oostenrijk, België, Kroatië, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Hongarije, Italië, Portugal, Litouwen, Tsjechische Republiek, Roemenië, Verenigd Koninkrijk, Slowakije, Zweden, Zwitserland, Tunesië. Alhoewel Kroatië, Zwitserland en Tunesië geen leden zijn van de E.U. werden hun resultaten mee verwerkt.


 


 

De legale praktijk van Acupunctuur:
In elf landen, waaronder Frankrijk, is ze voorbehouden aan geneesheren en het medisch corps.
In Zweden en het Verenigd Koninkrijk zijn ook de fysiotherapeuten bevoegd; in totaal zijn er 14 landen waar het legaal uitoefenen van de acupunctuur
voorbehouden is aan het medisch corps en de medische beroepen.
In Oostenrijk, Spanje en Portugal is er momenteel geen wetgeving. Sinds het Derde Rijk is het in Duitsland toegelaten voor "Heilpraktiker" (naturopaat)
In zeven landen, waaronder Frankrijk, is de vervolging van illegale beoefenaars theoretisch mogelijk.

 

 
De integratie van auriculotherapie :

 
Frankrijk is het enige land waar een specifieke universitaire opleiding (Parijs XI en XIII) en een geintegreerde universitaire vorming (Capacité d'Acupuncture – Nantes) bestaan naast een private associatieve vorming ( G.L.E.M. te Lyon en Parijs, Auriculo Sans Frontières).
De Auriculotherapie, specifiek Frans, kan zowel beschouwd worden als een aparte discipline, dan als een onderdeel van de "Acupunctuur in brede zin", bij uitzondering geïntegreerd in de Traditionele Chinese Geneeskunde!

 

De universitaire vorming in Acupunctuur


 

Deze vorming bestaat in 8 landen, waaronder Frankrijk, en wordt opgestart in twee andere landen. In Tsjechië is het een postuniversitaire opleiding. In twaalf landen is het een privé aangelegenheid (verenigingen). In elf landen is een universitaire opleiding min of meer aanwezig.

Publieke consultaties Acupunctuur


 

Deze bestaan in acht landen, waaronder Frankrijk. Ze zijn zeldzaam in zeven andere landen. Een min of meer belangrijk bestaan ervan moet echter gezien worden in samenhang met de grootte van het land: 3 consultaties lijkt veel in een klein land en in een groot land eerder weinig!

Publieke consultaties Auriculotherapie


 

Publieke consultaties voor Auriculotherapie bestaan in zes landen, waaronder Frankrijk. Ze worden vermeld in twee landen en worden geassocieerd met Acupunctuur in drie andere landen.

De terugbetaling van de zorgen met Acupunctuur


 

Er bestaan grote verschillen, eigen aan de wetgeving in elk land.

In zes landen, waaronder Frankrijk, is er een tussenkomst. Deze is ook mogelijk, onder bepaalde voorwaarden in twee andere landen, en in nog drie andere landen is er een terugbetaling door de mutualiteit.


 

Syndicat National des Médecins Acupuncteurs de France
79, rue de Tocqueville – 75017 – Paris
' : 06.80.71.27.54 – Fax : 04 42.01.16.20

*
drmichelfaure@neuf.fr


 


 

TIJDSCHRIFT "ACUPUNCTURE ET MOXIBUSTION"
Dr Eric Nickels
          
 
                        Geachte confraters,


 

                        De BVGA heeft na  onderhandeling met het Franse tijdschrift " Acupuncture et moxibustion"  een directe korting bekomen op de prijs van een abonnement voor de leden van de BVGA die in orde zijn met hun bijdrage.

Dit abonnement is nu voor u individueel beschikbaar voor 50 € per jaar.

Wij kunnen dan ook niet anders dan u aanmoedigen tot het lezen van dit tijdschrift, waarvan de artikelen een verrijking betekenen  voor uw acupunctuurpraktijk.


 

De procedure is simpel

            1) ga naar de site  www.acupuncture-moxibustion.org  om het     inschrijvingsbulletin te downloaden ( in PDF onder de rubriek "abonnements")

            2) stort het gevraagde bedrag van het abonnement op het rekeningnummer     van  het tijdschrift " Acupuncture et moxibustion"

            3) stuur het gevraagde inschrijvingsformulier terug met de vermelding dat u     lid bent van de  ABMA-BVGA

            4) …. en lees het tijdschrift ….

Het is evident dat wij ons, in geval van twijfel, tegenover onze Franse collega's geëngageerd hebben ten aanzien van het lidmaatschap van de abonnee aan de BVGA


 

    Ik wens u veel leesgenot.

                        uw toegenegen,

                        Dr Eric Nickels

                        Algemeen secretaris van de BVGA


 


 

KLEINE AANKONDIGINGEN


 

Taijiquan : tel-065/84.63.64 -de school viert haar 20 jarig bestaan.

Video (Vorm van de 40) : http://fr.youtube.com/watch?v=mynKIGfuFuo&feature=related


 

IN MEMORIAM


 

Wij vernamen het overlijden van onze confrater Dr. Marc Evrard op 25 maart 2010. Hij was toegewijd lid van onze vereniging sinds 1993.


 

Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan.

VERZEKERING


 

De BVGA onderhandelde met een makelaar die een beroepsverzekering aanbiedt die ook acupunctuur dekt en dit voor een zeer voordelige prijs.

U kan inlichtingen krijgen bij het secretariaat of op de site, gedeelte leden.


 


 


 

DE BIBLIOTHEEK


 

DE SCHOOL


 


 


 


 


 


 

LIDGELD 2010


 

BVGA+BEROEPSVERENIGING+VERZEKERING : 493 €

BVGA+VERZEKERING : 418 €

BVGA + BEROEPSVERENIGING         : 370 €

BVGA : 295 €

BEROEPSVERENIGING : 120 €


 

Meer dan 65 jaar:    - BVGA 100 €

    - Beroepsvereniging 40 €

- BVGA + Beroepsvereniging 120 €   


 

    Te storten op rekening nummer : 210 – 0238060 – 74


 


 


 


 
NIEUWE SAMENSTELLING VAN DE BEHEERRAAD

 
Dr Yves COLLIGNON - Voorzitter - 02/414.65.49
Dr Georges de BILDERLING Franstalige vicevoorzitter 071/77.18.22
Dr Vera MACHTELINCKX – Nederlandstalige vicevoorzitter en schatbewaarder - 015/33.14.84
Dr Jean-Pierre FOSSION – Verantwoordelijke voor de wetenschappelijke commissie en de homologatie - 050/31.03.20
Dr Gilbert LAMBRECHTS – Nederlandstalige cursus moniteur  - 011/42.44.80
Dr Daniel WUYTS – Franstalige cursus moniteur- 02/428.03.70
Dr Paul LAUWERS - Hoofdredacteur BVGA NEWS - 02/215.75.05
Dr Eric NICKELS – Algemeen secretaris - webmaster – 069/56.29.29
Dr Rini VERPRAET - webmaster - 0477/25.75.92
Dr Jozef HEINDRYCKX - lid - 052/42.33.16
Dr Peter LEYSEN - lid - 03/217.49.49
Dr Jozef WEYNS - lid - 015/51.33.06

 

 
HOMOLOGATIECOMMISSIE: Drs.Lambrechts, Fossion, Heindryckx.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Verantwoordelijke uitgever : Dr.Paul Lauwers Verschijnt ook in het Frans

Vertaling : Dr. Vera Machtelinckx

Your cOmment"s Here! Hover Your cUrsOr to leave a cOmment.