BVGA ABMA news februari 2008

februari 200078 nummer 21Er bestaat maar één telefoonnummer meer om de BVGA te contacteren : 02/414.73.44


De lijst van leden van de BVGA staat voortaan ook op www.goudengids.be en dit in elke provincie.


HET NATIONAAL INTERMUTUALISTISCH COLLEGE heeft beslist dat enkel nog de dokters -acupuncturisten zullen terugbetaald worden ( Blz 8 ).CONGRES BVGA 2008Het thema van het congres 2008 zal zijn "Reuma en acupunctuur".Dit zal plaatsnemen op zaterdag 20 oktober 2007.NOTEER DE DATUM REEDS IN UW AGENDA!


Indien u een communicatie wil voordragen, indien u suggesties heeft kan u het secretariaat contacteren of Dr Lambrechts Gilbert(011/42.44.80).


SAMENVATTING CONGRES BVGA-ABMA - 20 OKTOBER 2007


Dr Vera MachtelinckxVoor het derde jaar hadden we afspraak in het Sofitel hotel Diegem en bespraken het onderwerp:gastro-intestinale pathologie.


Met de gekende gedrevenheid leidde DR.Basmadjan het congres in met bereidwillig op de volgende vraag te antwoorden : wat te doen bij regurgitaties, al dan niet met zure oprispingen.

De volgende chinese klinische beelden werden besproken :

Disharmonie Lever/Maag

Retentie van voedsel

Warmte-Vocht in de maag

Warmte en Vuur in de maag, al dan niet met slijmen

Leegte van de maag

Koude-Vocht


Braken en constipatie werden ook belicht.

Tenslotte werd haarfijn de pericard meridiaan en haar punten besproken.

Zeldzamere punten die kunnen helpen wanneer de klassieke punten falen, werden besproken.


DR.Fossion gaf een prachtige, didactische uiteenzetting van de projecties van maag-darm op het oor en besprak de link met neuro-wetenschappen.


DR.Peeraer besprak algemeen waar we, in geval van darmstoornissen, allemaal op moeten letten.


DR.Heindryckx besprak de punten in de auriculotherapie die werkzaam zijn in verband met maag-darmpathologie.


DR.Wuyts wist ons een breed overzicht te geven van de kruiden uit onze gewesten welke een weldoende werking hebben op de verschillende pathologieën.We leerden de innervatie van het colon descendens en ascendens kennen evenals de mogelijke therapieën.


Het was een succesvol congres.FAFORMEC PARIJS 30/11 en 1/12/ 2007


Dr Vera Machtelinckx


Dit jaar hebben de Fransen zich verdiept in "de zeven openingen van het hoofd".


De literatuur werd onderzocht en de gecontroleerde gerandomiseerde essais die van goede kwaliteit waren werden weerhouden.


DR.Jean-Marc STEPHAN toont ons een zeer interessante studie : men probeert op MNR een activatie te zien van de occipitale lobi van de hersenen wanneer acupunctuurpunten die de visus stimuleren aangeprikt worden..Spijtig genoeg is dit niet steeds reproduceerbaar.


De NKO-arts,DR.Bernard Cygier,heeft een briljante voordracht over acupunctuur in deze specialiteit : tinnitus,sinusitis…


Een groep van de Alpen-Rhone behandelt de xerostomie met acupunctuur wanneer deze optreedt na een kankerbehandeling.Zij vragen aan collega's met zo'n patiënten om deel te nemen aan hun studie.Hun objectieve evaluatie gebeurt met de Shirmertest. Indien u meer details wil hierover kan u die bekomen bij mij(v_machtelinckx@hotmail.com) of bij Dr.Frering(beatrice.frering@wandoo.fr).


DR.Gilles Andres onderhoudt ons over de 7 openingen in de klassieke teksten.


DR.JM Essalet geeft een fantastische voordracht over de stem en de beslissing om te spreken!


DR.Pierre Dinouart -Jatteau spreekt over de behandeling van baro-traumatismen met acupunctuur op 40 m onder de zeespiegel!


DR.Chantal Vulliez, stomatoloog, vertelt ons over smaakstoornissen en reukstoornissen.


Dr.Rouxeville heeft het over de 7 openingen en de auriculotherapie.


In het algemeen worden er behandelingen voorgesteld voor rhinitis en voor het droge oog.


Als besluit kunnen we zeggen dat dit een boeiend congres was gebaseerd op traditionele chinese geneeskunde en zijn toepassing in de moderne geneeskunde.

JAPANSE ACUPUNCTUUR in de KIJKER


Dr Gilbert Lambrechts


Op uitnodiging van Seirin had ik de gelegenheid een bezoek aan Japan te brengen van 29/9/07 tem 6/10/07. Het was de bedoeling van Seirin om Europese acupuncturisten in contact te brengen met de Japanse acupunctuur en ondertussen ook hun firma te laten bezoeken.

Het was een zeer intensief bezoek waarbij er naast uitwisseling van contacten met de firma, enkele universiteiten en instituten, ook nog een beetje tijd was voor toerisme.

Na de aankomst in Tokio met een blitzbezoek aan de het centrum en enkele tempels, namen we de Shinkansen (= de Japanse TGV) richting Shizuoka. Een Japanse industriële havenstad, waar de productieafdeling van Seirin gevestigd is.

Het was echt op zijn Japans. We logeerden in een traditioneel Japans hotel en werden door de mensen van Seirin stipt, maar vriendelijk rondgeleid in hun vestiging, waar we de productie van hun naalden en de kwaliteitsnormen, waaraan zij moeten voldoen, konden aanschouwen.

Het waren de grote bazen in levende lijve, die ons ontvingen.

We volgden daar ook een seminarie over Japanse meridiaantherapie en het gebruik van de Japanse acupunctuur in de cosmetische acupunctuur. We konden er de oppervlakkige naaldtechnieken van de Japanners zien toepassen en de onmiddellijke resultaten ervan vaststellen.

Natuurlijk werd er ook wat aandacht aan hun New Pyonex naalden besteed. Dit zijn klevertjes met een zeer klein naaldje in, die men gedurende langere tijd ter plaatse kan laten. Ze zijn aan te bevelen in de sportgeneeskunde en ook bij mensen die moeite hebben om door grote naalden geprikt te worden.

Na de rondleiding in het bedrijf en het seminarie, brachten we tussendoor een bezoek aan de door Japanse dichters veel beschreven Fuji Berg en aan de Shiraito waterval.

Met de Shinkansen werden we dan naar Kyoto gebracht. Daar bezochten we de Meiji Universiteit, die als eerste universiteit terug een afdeling acupunctuur en moxubistie hebben opgericht. De studenten kunnen en er een driejarige opleiding volgen tot ofwel acupuncturist of tot moxubistionist(?) of - zoals de meesten doen - kiezen tot beide opgeleid te worden.

We zien dus dat de meeste Japanse acupuncturisten geen dokters zijn, maar therapeuten, die zelfstandig mogen werken. Door de westerse geneeskunde worden ze een beetje schuin bekeken. Zij worden soms zelfs wat aanzien als folklore. Door de opname van de opleiding acupunctuur aan de universiteiten is daar, gelukkig voor de acupunctuur, de laatste tijd verandering in gekomen en stijgt het wetenschappelijk niveau.

We hadden daar de kans de opleiding van de studenten te volgen, alsook hun klinische afdeling te bezoeken, waar we zagen hoe zij hun patiënten behandelden.

Er volgde een officiële uitwisseling van ideeën, waarbij onze Europese acupunctuur werd voorgesteld. Spijtig genoeg konden ook de Europese niet-artsen (gelukkig geen Belgen daarbij) hun zegje doen. De medische acupunctuur, zoals ze grotendeels in Europa wordt uitgeoefend, werd er toegelicht door dr Maric Oehler, de voorzitster van de Duitse medische acupunctuurvereniging, met zijn meer dan 6000 leden, meest waarschijnlijk de grootste vereniging in Europa.

Via Osaka, waar we een museum van de acupunctuur bezochten, werd deze Japanweek afgesloten.

Al bij al een zeer leerrijke ervaring, die mij aangeboden werd door de vertegenwoordiger van Seirin in Duitsland, Stefan Baudis, waarvoor ik hem ten zeerste wil bedanken.

DE BIBLIOTHEEKDe bibliotheek kan geconsulteerd worden door de leden.Ze wordt regelmatig aangevuld met nieuwe werken.Deze kunnen geconsulteerd worden tijdens de cursussen of tijdens de openingsuren van het secretariaat.
DE SCHOOL


De leden die hun lidgeld betaald hebben mogen gratis elke cursus komen herbeluisteren.

Het programma en de uurroosters kunnen bekomen worden op het secretariaat.


Opendeurdag voor de franstaligen eerste jaar gaat door op zaterdag 22 september 2007 om 17 uur in de lokalen van de BVGA.
INTERNETSITE


Dr Yves Collignon


Zoals sommigen reeds weten hebben we naast onze internetsite www.acupunctuur.be

2 blogs die u kan raadplegen.

De eerste heet "acupunctuur belgium" met verschillende informaties over de activiteiten van de BVGA : seminaries, volgende algemene vergadering, opendeurdagen, congres en ook foto's genomen tijdens de seminaries of bij de uitreiking van de diploma's.

Soms worden er mini-sondages voorgesteld om uw desiderata te kennen.Opmerkingen kunnen gemaakt worden of vragen gesteld door op "opmerkingen" te klikken onder elk artikel.

Deze opmerkingen worden door mij goedgekeurd vóór ze verschijnen om onsmakelijke grappen te vermijden; de site kan immers door iedereen geraadpleegd worden.

De blog heeft als adres : http://abma-bvga.blogspot.com.

Op onze site vindt u er een link naar in de linkerbalk, tweede gedeelte.


De tweede blog toont u de laatste editie van ABMA-BVGA News; de wetenschappelijke artikels over acupunctuur kunnen er apart op geconsulteerd worden.

Deze blog kan u als volgt bekijken :

http://abma-bvga-news.blogspot.comOm gemakkelijker informatie tussen de collega's door te spelen hadden we graag dat u uw email adres aan het secretariaat laat geworden op volgend email-adres:

Secretariat.abma.bvga@skynet.be

De site van de BVGA/ABMA is te consulteren op : www.acupunctuur.be

Het discussie forum: acudig-subscribe@yahoogroups.com

BLOG:http://abma-bvga.blogspot.com

Webmaster: Dr.Eric Nickels (die Dr.Machtelinckx Vera vervangt).

VISCEROMOTOR PATTERN GENERATOR NETWORK AND VISCERAL ALERTING RESPONSE:


een netwerk van zenuwknoopjes in de wand van de derde ventrikel die programma's genereren voor de visceromotoriek

en de respons van de ingewanden op stress.


Dr.J.P.Fossion


Allan W.Swanson is de neurofysioloog (Los Angeles/ USA) die voor het eerst in de medische geschiedenis de hoogste hiërarchische modulatie van gastrointestinale functies heeft beschreven. Het gaat om zenuwknoopjes in de wand van de derde ventrikel ter hoogte van de hypothalamus en die in een netwerk met elkaar innig verbonden zijn. Ze liggen op een oppervlakte die toebehoort aan de dorsomediale- en de paraventriculaire kern. Op momenten van stress wil het lichaam zichzelf eerst in veiligheid brengen indien het een bedreiging ervaart. Het herstel van controleverlies verdient prioriteit en gastrointestinale functies worden derhalve uitgesteld (geïnhibeerd). Binnen het grondgebied van de dorsomediale kern ondergaat dit netwerk met viscerale werking een inhibitie van hun visceromotoriek (peristalsis) en secretomotoriek (secretie van verteringssappen, (re-)absorptie). Het grondgebied van de paraventriculaire kern ondergaat een inhibitie van hun endocrinologische werking.


Figuur 1. De zenuwknoopjes met viscerale werking van Larry W.Swanson bepalen de werking van de plexi der ingewanden.In de auriculotherpie van Paul Nogier worden de ingewanden door projecties voorgesteld in de oorschelp (concha superior). Deze projecties weerspiegelen de werking van de gemengde para- en orthosympatische darm-plexi. De oorpunten worden gevoelig bij electieve druk tijdens een neurovegetatieve hyperfunctie en de naaldbehandeling op die plaatsen onderdrukt deze hyperfunctie. Wij stellen voor dat deze oorpunten die de ingewanden voorstellen, meer bepaald de werking van hun plexi, overeenkomen met de projecties van de viscerale zenuwknoopjes van Allan W.Swanson. Wij verdedigen derhalve de stelling dat de concha een periventriculaire projectie voorstelt (Fig.1).


Een neurovegetatieve dystonie op gebied van darmwerking kan mede verklaard worden door stress. Bij bedreiging wordt de darmwerking op non-actief gezet. Tijdens stress-omstandigheden ondergaat het veneuze compartiment een vasoconstrictie waardoor bloed gemobiliseerd wordt voor het spier-compartiment in vasodilatatie, om een vlucht-vecht respons mogelijk te maken (fight-flight) (Fig.2).


Figuur 2. Tijdens de "visceral alerting response" onder bedreigende omstandigheden, ondergaat het veneuze compartiment van de darm een vasoconstrictie waardoor bloed gemobiliseerd wordt voor het spierstelsel (fight-flight).


Wij stellen voor dat deze respons op gebied van veneuze bloedsomloop der ingewanden overeenkomt met het Chinese concept van Bloed van de "Lever" (reserve van bloed), die de spieren moet voeden.

.


BEROEPSVERENIGING


Sq. S. Hoedemaekers, 21 Bus 7

1140 Bruxelles

tel en fax : +32-2-215.75.05

Email : LAUWERS.Paul@village.uunet.be


Dr. Paul LAUWERSWij hebben naar het Nationaal Intermutualistisch College geschreven om eraaan te herinnneren dat de huidige wetgeving de beoefening van de acupunctuur aan geneesheren voorbehoudt en dat het bijgevolg onaanvaardbaar is dat behandellingen, uitgevoerd door niet geneesheren, door de mutualiteiten zouden terugbetaald worden.

Wij hebben ook onderlijnd welke beweegredenen ons aangezet hebben om deze stelling te verdedigen.

Hiernavolgend de brief en de vertaling van het antwoord van het Nationaal Intermutualistisch College.


* *

*


BEROEPSVERENIGING VAN GENEESHEREN

ACUPUNCTURISTEN VAN BELGIE


Aan de heer JUSTAERT

Voorzitter van het Intermutualistisch College


Betreft: terugbetaling van acupunctuurbehandelingen.Mijnheer de Voorzitter,Wij stellen met genoegen vast dat sommige mutualiteiten de terugbetaling van acupunctuurbehandelingen voorzetten of dit overwegen. Het verontrust ons echter dat voor sommigen deze terugbetaling van toepassing zou zijn voor niet geneesheren.Wij zijn zo vrij er uw aandacht op te vestigen dat een dergelijk initiatief neerkomt op het aanmoedigen van illegale praktijken en hen een zekere geloofwaardigheid verleent. Wij zullen hiernavolgend, dit probleem bespreken vanuit juridisch en deontologisch oogpunt.1. De juridische aspecten.  1. De fundamentele vraag is niet of een niet geneesheer een acupunctuurbehandeling mag uitvoeren. De echte vraag is veeleer of een niet geneesheer een diagnose mag stellen en een pathologie mag behandelen weze het dan door middel van acupunctuur. De wetgeving hieromtrent is zeer duidelijk.
  2. De jurisprudentie, gebaseerd op het KB. N° 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunde, is eensluidend en behoudt de beoefening van de acupunctuur voor aan de geneesheren. Vele medische instanties delen deze mening.
  3. De Wet Colla van 24 april 19999 betreffende de niet conventionele praktijken beoogt het organiseren van een nieuw professioneel kader Zij voorziet de oprichting van kamers en van een paritaire commissie die zouden moeten bepalen wie, op grond van welke vorming en onder welke voorwaarden , de acupunctuur zou mogen beoefenen. De wet Colla wijzigt echter niets aan het KB betreffende de uitoefening van de geneeskunde. Op vandaag zijn noch deze kamers noch de paritaire commissie opgericht en de uitvoeringsbesluiten zijn nog altijd niet gepubliceerd. Deze wet staat dus de niet geneesheren geenszins toe de acupunctuur te beoefenen.
  4. De wet Colla bepaalt een niet conventionele praktijk als volgt: " het gewoonlijk verrichten van handelingen die tot doel hebben de gezondheidstoestand van het menselijk wezen te bevorderen en of te bewaken, met inachtneming van de in deze wet opgenomen voorschriften en voorwaarden " ( art. 2 §1 ). Dit staat ver van de bepaling van de geneeskunde verwoord door het KB. N° 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunde, hoofdstuk 1 –2 §1: " wordt beschouwd als onwettige uitoefening van de geneeskunde , het gewoonlijk verrichten door een persoon die het geheel van de voorwaarden, gesteld bij lid 1 van deze paragraaf, niet vervult, van elke handeling die tot doel heeft, of wordt voorgesteld tot doel te hebben, bij een menselijk wezen, hetzij het onderzoeken van de gezondheidstoestand, hetzij het opsporen van ziekten en gebrekkigheden, hetzij het stellen van de diagnose, het instellen of uitvoeren van een behandeling van een fysische of psychische werkelijke of vermeende toestand, hetzij de inenting."
  5. Wij stellen bij lezing van de lesprogramma's van vele scholen vast dat hun bedoeling duidelijk de uitoefening van de geneeskunde beoogt en niet het eenvoudig verbeteren van de gezondheidstoestand.( bijlage 1 )
  6. Het KB van 10 februari 2003 erkent een zeker aantal beroepsverenigingen. De juridisch-administratieve erkenning van de statuten van de vereniging verleent aan haar leden echter niet het recht de acupunctuur te beoefenen.2. De deontologische aspecten.
2.1. De acupunctuur is een medische tak die zijn oorsprong vindt in de traditionele chineese geneeskunde. Deze heeft zich in een zeer specifiek cultureel, filosofisch en historisch kader ontwikkeld. Gelet op haar empirische aard moet zij, in het licht van onze moderne wetenschappelijke en medische kennis, met een zeer kritische geest bestudeerd en beoefend worden. Deze discipline is bovendien niet louter preventief en is ver van een eenvoudig " energetisch evenwichtsherstel". Zij stelt zich duidelijk curatief op en beslaat alle domeinen van de geneeskunde. ( bijlage 2 ) In het belang van de patiënten is een grondige kennis van de moderne geneeskunde onontbeerlijk.Het is duidelijk dat deze alleen kan verworven worden aan onze faculteiten geneeskunde


2.2 De Belgische Vereniging van Geneesheren Acupuncturisten ( BVGA), die uitsluitend uit geneesheren bestaat, heeft vanaf haar stichting altijd het princiep van de medische acupunctuur verdedigd. In deze benadering is de acupunctuur een discipline die alleen kan toegepast worden binnen het kader van een wetenschappelijke geneeskunde en als toevoegsel aan het therapeutisch arsenaal.Het merendeel van de verenigingen huldigt daarentegen, op haast dogmatische wijze, een traditionalistische benadering. Wij willen benadrukken dat zulks, binnen het kader van een moderne medische praktijk, niet toelaatbaar is.


2.3 Toestaan dat niet geneesheren de acupunctuur mogen beoefenen zou neerkomen op het scheppen van een ondersoort geneeskunde die het gevaar loopt niet te beantwoorden aan de kwaliteitsvereisten die men van een geneeskunde van de 21 ste eeuw mag verwachten. Het zet bovendien de deur open voor de erkenning van andere disciplines zoals de tibetaanse, afrikaanse of aryuvedische "geneeskunde" enz.


2.4 De deontologie verplicht de geneesheer de patiënt de beste en meest aangepaste behandeling te waarborgen. De niet geneesheer is niet in staat aan deze verplichting te voldoen.


2.5 Het optreden van niet geneesheren op een domein dat tot de strikte medische bevoegdheid behoort, stelt de patiënt nog aan andere gevaren bloot namelijk: een gevaarlijke verlenging van een onaangepaste behandeling en het risico – bij gebrek aan een gedegen medische kennis - de diagnose van een ernstige pathologie te missen.


2.6 De bevoegdheden van het verpleegkundig personeel en van de kinesitherapeuten worden vastgelegd door de wetten die de uitoefening van hun beroep bepalen. Deze wettelijke beschikkingen verlenen op geen enkele wijze noch aan verpleegkundigen noch aan kinesitherapeuten het recht een diagnose te stellen of om op autonome wijze een behandeling in te stellen.De eerbiediging van hun eigen deontlogische regels verbiedt het hen het kader van de hen toegekende bevoegdheden te overschrijden.Tot besluit.


  1. Op grond van het voorgaande lijkt het ons vanzelfsprekend dat de mutualiteiten het probleem van de terugbetaling met grote voorzichtigheid en discretie moeten benaderen.
  2. De beoefening van de acupunctuur moet aan de geneesheer voorbehouden blijven en dit niet vanuit een corporatistische ingesteldheid, maar wel om de patiënt de zorgkwaliteit te waarborgen waar hij recht op heeft.Gaarne blijven wij beschikbaar voor alle bijkomende informatie en wij tekenen,


met bijzondere hoogachting,Bijlage 1 : voorbeeld van een cursusprogramma. Uittreksel van de website van ERDEO. School voor niet geneesheren

Bijlage 2: indicaties voor acupunctuur. Uittreksel van de website van de heer Philippe Sionneau, franse acupuncturist niet geneesheer.


* *

*


NATIONAAL I NTERMUTUALISTISCH COLLEGE


Baan dokter Paul LAUWERS

Voorzitter van de Beroepsvereniging van Geneesheren Acupuncturisten van België

Betreft : terugbetaling acupunctuur

Geachta heet Voorzitter,

Wij namen nota van uw schrijven van 2/11/07 en bespraken dit op het intermutualistisch college. W'ij cnderschrijven uw bekommemis om de patiënten de nodige garanties aan te bieden voor een kwaliteitsvolle acupunetuur zowel op vlak van preventie, diagnose als behandeling in harmonie met de wetenschappelijke geneeskunde. In uw schijven stelt u dat binncn het huidige wettige kader en in de huidige praktijk enkel artsen deze garanties kunnen geven. Wij kunnen dere stelling onderschrijven. De ziekenfondsen die tegemoetkomen voor acupuncuuur zullrn om kwaliteitsredenen voorlopigde de trerugbetaling reserveren voor geneesheren acupuncturisten.

De wet Colla van 24 apil 1999 heeft tot doel de criteria vast te leggen waaraan een zorgv moet voldoenen om onder andere de acupunctuur te mogen uitoefenen. Zoals u terecht aanhaalt, zijn momenteel noch de kamers noch de paritaire commissie opgericht die deze wet ltot uitvoering moeten brengen. Indien in de toekomst dere organen beslissen dat ook niet-artsen acupunctuur mogen uitvoeren al dan niet under toezicht van een arts of voor bepaalde indicaties, is het aangewezen dat wij de problematiek terug ter bespreking brengen. Met bijzondere hoogachting


VERZEKERING


De BVGA onderhandelde met een makelaar die een beroepsverzekering aanbiedt die ook acupunctuur dekt en dit voor een zeer voordelige prijs.

U kan inlichtingen krijgen bij het secretriaat of op de site, gedeelte leden.
BUITENLANDSE CONGRESSEN10-12 october 2008 : ICMART XIII World Congress – Budapest.

21-22 novembre 2008 : Congrès de la FAFORMEC à Nimes – Le QI et la respiration.

KLEINE AANKONDIGINGEN


Taijiquan : tel-065/84.63.64 -de school viert haar 20 jarig bestaan.

Video (Vorm van de 40) : http://fr.youtube.com/watch?v=mynKIGfuFuo&feature=relatedLIDGELD 2007


BVGA+BEROEPSVERENIGING+VERZEKERING : te bepalen

BVGA+VERZEKERING : te bepalen

BVGA + BEROEPSVERENIGING : 362 euros

BVGA : 289 euros

BEROEPSVERENIGING : 115 euros

GEPENSIONEERDEN : 58 euros


Te storten op rekening nummer : 210-0238060.74


NIEUWE SAMENSTELLING VAN DE BEHEERRAAD

(Algemene vergadering van januari 2007)


Dr.Gilbert Lambrechts
Voorzitter & Nederlandstalige cursusleider - 011/42.44.80

Dr. De Bilderling georges - Franstalige Vice-Voorzitter - 071/77.18.22

Dr.Herman Katelyne - Nederlandstalige vice-presidente - 02/251.14.29

Dr.Collignon Yves - SecretarisVerantwoordelijke secretaris-generaal voor de seminariestel - 02/414.65.49

Dr.Machtelinckx veraPenningmeester- public relations - 015/33.14.84

Dr.Rinchart Robert - Assistent-Penningmeester - 02/569.09.60

Dr.Fossion Jean-Pierre - Verantwoordelijke voor de wetenschappelijke commissie en voor de homologatie
tel : 050/31.03.20

Dr.Francisse Alain - Franstalige cursusleider - 02/653.59.39

Dr.Lauwers Paul - Hoofdredacteur van ABMA News - tel : 02/215.75.05
Dr.Heindryckx Jozef - Lid van de Beheerraad - tel : 052/423316
Dr.Nickels Eric - Webmaster - tel : 069/56.29.29

Peeraer Dirk - Lid van de Beheerraad - tel : 03/6646056
Dr.Weyns Jozef - Lid van de Beheerraad - 015/51.33.06

Dr.Wuyts Daniel - Lid van de Beheerraad - 02/428.03.70


HOMOLOGATIECOMMISSIE: Drs.Lambrechts,Francisse,Fossion,Heindryckx.

BELGISCHE VERENIGING DER GENEESHEREN

ACUPUNCTURISTEN (BVGA)

ASSOCIATION BELGE DES MEDECINS

ACUPUNCTEURS (ABMA)

2,Wilde Tijmstraat Bus 1

1080 Brussel

telefoon : 02/569.62.45Verantwoordelijke uitgever : Dr.Paul Lauwers Verschijnt ook in het Frans

Vertaling : Dr. Vera Machtelinckx

Your cOmment"s Here! Hover Your cUrsOr to leave a cOmment.